Nyheter

Konkurrensverket avskriver ärendet om GIT

Det blir ingen fortsatt utredning av Sweetspots klagomål om konkurrensförhållanden avseende Golfsveriges gemensamma administrationssystem för golfklubbar.

Den 12 juni beslutade Konkurrensverket att inte ytterligare utreda företaget Sweetspots anmälan mot Svenska Golfförbundet (SGF) om konkurrensförhållande avseende administrationssystemet GIT för golfklubbar. Anmälan leder därmed inte till någon utredning om brott mot konkurrenslagen i form av missbruk av dominerande ställning, och ärendet skrivs av.

Beslutet motiveras med att det inte finns tillräckliga indikationer på ett konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna för att prioritera en fortsatt utredning på denna grund. Konkurrensverket anser inte heller att det finns skäl att prioritera en fortsatt utredning utifrån någon av de andra grunderna i prioriteringspolicyn.

– Vi välkomnar konkurrensverkets beslut att avskriva ärendet. Det går i linje med den hållning vi hela tiden haft och varit trygga i – att GIT inte utgör ett brott mot konkurrenslagen, säger Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare och stabschef på Svenska Golfförbundet.

– SGF har alltid varit noga med att göra rätt och följa all relevant lagstiftning. Vi har under många arbetat med just konkurrensrättsliga frågor och säkerställt att SGF inte missbrukar den dominerande ställning ett idrottsförbund kan anses ha på vissa områden, säger Bo Bengtsson och fortsätter:

– När det gäller GIT är det medlemsklubbarna som beslutat att utveckla systemet, som finansieras av golfklubbarna gemensamt. GIT är inte tvingande för klubbarna och vi erbjuder dessutom en fri, marknadsanpassad och rättvis licensmodell för GIT API där vi har nära samarbete med flera andra aktörer i branschen.
 

Bakgrund till ärendet

Det var i slutet av mars 2023 som företaget Sweetspot AB lämnade in ett klagomål till konkurrensverket gällande missbruk av dominerande ställning i strid med 2 kap 7§ konkurrenslagen (2008:579). I maj lämnade SGF in en svarsskrivelse som tillbakavisade påståendet och redogjorde för förbundets syn på klagomålet.
 

GIT beslutas och finansieras av golfklubbarna

SGF är ett idrotts- och medlemsförbund. Det är medlemsklubbarna som återkommande sedan 2002 beslutat att utveckla GIT och att GIT ska finansieras av klubbarna gemensamt. Golfbolagen har frivilligt tecknat avtal med SGF om att använda och betala för GIT.

Denna finansieringsmodell har tjänat Golfsverige väl och lett till att vi idag har ett eget mycket väl fungerande IT-stöd till minsta möjliga kostnad. SGF gör ingen egen vinst på GIT-verksamheten.

Klubbarna ska enligt stadgarna använda medlems- och handicapmodulen i GIT. I övrigt står det fritt att till exempel välja ett annat bokningssystem.

SGF jobbar nära branschen och har i många år haft ett nära samarbete med bolag som GolfBox, Players1st och DataTalks. Vi väljer alltid bra lösningar på marknaden framför att utveckla egen programvara.

SGF erbjuder en fri, marknadsanpassad och rättvis licensmodell för GIT API. Tekniken i GIT API används även i GIT. Marknadens aktörer har alltså inte satts på undantag eller fått sämre lösningar. När ny teknik utvecklas kommer den alla API-användare till del.

Som förbund har SGF i uppgift att förverkliga en säker, juridiskt välgrundad, rättvis och välordnad golfidrott till nytta för klubbar och golfspelare. Vi anser att GIT är ett led i detta, som inrättats i medlemmarnas intresse av en ändamålsenlig IT-tjänst.

Det är upp till medlemsklubbarna att bedöma och på förbundsmötet besluta om dagens GIT fortsatt är rätt lösning för Golfsverige. SGF:s uppdrag är att utveckla och förvalta GIT enligt klubbarnas övergripande beslut.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights